Organizační řád

Základní škola Hrotovice, příspěvková organizace se sídlem v Hrotovicích, F.B.Zvěřiny 212

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

 

Č.j.: 2 /2009
Vypracoval: PhDr. František Malý, ředitel školy
Schválil: PhDr. František Malý, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne 21. ledna 2009
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 21. ledna 2009
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. února 2009


Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis.

Část I. Všeobecná ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Organizační řád Základní umělecké školy Hrotovice (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

2. Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).

3. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů

Článek 2

Postavení a poslání školy

1. Škola byla zřízena Městským úřadem Hrotovice jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou dne 6.10.1999.

2. Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod identifikačním číslem 70263965, identifikátorem (IZO) 2102667098, rezortním identifikátorem 600122387.

3. Základním posláním školy je základní umělecké vzdělávání žáků podle učebních plánů a osnov, schválených MŠMT ČR.

Část II. Organizační členění

Článek 3

Útvary školy a funkční místa

1. V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy - ředitel školy.

2. Škola se nečlení na nižší organizační útvary

Část III. Řízení školy - kompetence

Článek 4

Statutární orgán školy

1. Statutárním orgánem školy je ředitel, který je do této funkce jmenován zřizovatelem školy.

2. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních.

3. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.

4. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.

6. Ředitel školy při výkonu své funkce dále je oprávněn písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradil v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti.

Článek 5

Organizační a řídící normy

1. Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi (školní řád, organizační řád, spisový řád, vnitřní platový předpis, směrnice pro poskytování OPP, provozní řád, závodní lékařská péče, pracovní náplně, úplata za vzdělávání, poskytování cestovních náhrad)

Část IV. Funkční (systémové) členění - komponenty

Článek 6

Strategie řízení

1. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.

2. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: zařazení do platové třídy, klíčové oblasti pracovních činností zaměstnance, komu je pracovník přímo podřízen, v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích, jaká mimořádná opatření má ve své působnosti.

Článek 7

Finanční řízení

1. Funkce zástupce ředitele pro ekonomiku se nezřizuje.

2. Účetní agendu vede v plném rozsahu ekonom školy.

Článek 8

Personální řízení

1. Personální agendu vede v plném rozsahu ekonom školy.

2. Podklady pro rozhodování ředitele jsou zajišťovány ekonomem školy.

3. Přijímání nových pracovníků zajišťuje administrativně ekonom školy.

4. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ekonom školy.

Článek 9

Materiální vybavení

1. O nákupu hmotných prostředků rozhoduje ředitel školy.

2. Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ekonom školy.

3. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají zaměstnanci na základě pověření ředitelem.

4. Odpisy majetku se řídí metodikou zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Článek 10

Řízení výchovy a vzdělávání

1. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy a vnitřním řádem školy.

Článek 11

Externí vztahy

1. Navenek zastupuje školu ředitel.

2. Ve styku s rodiči žáků jednají jménem školy rovněž učitelé.

3. Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.

Část V. Pracovníci a oceňování práce

Článek 12

Vnitřní principy řízení a oceňování

1. Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí zákonem č. 262/ 2006 Sb. zákoníkem práce v platném znění. Podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu školy.

Článek 13

Práva a povinnosti pracovníků

1. Jsou dána zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o základním vzdělávání, pracovním řádem a dalšími obecně závaznými právními normami.

Část VI. Komunikační a informační systém

Článek 14

Komunikační systém

1. Zaměstnanci mají přístup k řediteli denně.

Článek 15

Informační systém

1. Informace vstupující do školy přichází k řediteli. Ředitel rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje.

3. Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelem.

4. Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, se zveřejňují na informační tabuli ve sborovně, případně v pedagogické radě.

5. Vyhlašování vnitřních směrnic a předpisů je prováděno vyhlášením na pedagogické radě.

Závěrečná ustanovení

Zrušuje se předchozí znění této směrnice z 1. ledna 2005.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. února 2009


V Hrotovicích dne 21. ledna 2009

PhDr. František Malý, ředitel školy